Visie architectuur en stedenbouw

Architectuur van openbare gebouwen is het scheppen van ruimte waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Gezien onze maatschappij steeds in ontwikkeling is, moet de invulling van die ruimte kunnen meeëvolueren. Ontleding van een gebouw in zijn meest elementaire structurele elementen is een belangrijk uitgangspunt in de conceptie. Een vrije invulling van deze structuur volgens zijn functionele eisen moet blijvend mogelijk zijn. De afscherming van de buitenwereld vormt de gevel. De activiteit die binnen gebeurt bepaalt de functionele kenmerken van zijn omhulling. Eigenschappen als zwaar/licht, gesloten/open, massa/geen massa, verticaal/horizontaal zijn een gevolg van de functies die erachter schuilen. De architectuur van het gebouw vertrekt vanuit die functionele kenmerken en legt de relatie met de direct ruimtelijke omgeving. Hierbij zijn zowel de volumewerking als het detail bijzonder belangrijk. Architectuur staat niet op zichzelf doch kadert steeds in een ruimere stedelijke context. Respect voor schaal, ritmes en geledingen zullen het evoluerend straatbeeld de gepaste zachte dynamiek verschaffen.

Visie infrastructuur

Het kwaliteitsbesef met betrekking tot de inrichting van publieke ruimten (zowel in architectuur als in wegenisontwerp) neemt alsmaar toe. Er is steeds meer behoefte aan integratie van stedenbouwkundige, culturele, architecturale, technische en beheersmatige deskundigheid bij openbare werken . Die integratie moet leiden tot publieke ruimten die bijdragen tot een rustiger verkeersgedrag en meer verkeersveiligheid, tot een duurzame ontwikkeling van het openbaar domein. De kwaliteit van de publieke ruimte krijgt steeds meer aandacht in haar individuele samenstellende elementen, maar dit moet ook in haar totale ruimtelijke en maatschappelijke context. Tijdens de voorontwerp- en ontwerpfase moet elk voorstel van herinrichting getoetst worden volgens een analyse van zwakten en sterkten. Wat zijn de zwakten en sterkten van het stedenbouwkundig concept, het verkeersplanologisch concept. Wat zijn de zwakten en sterkten wat de betreft de intrinsieke verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid, de toegankelijkheid, de sociale veiligheid, de culturele waarden. Wat zijn de doelstellingen van het groenconcept, het concept bestratingsmaterialen, het verlichtingsconcept, eventueel het concept straatmeubilair… We zijn ervan overtuigd dat een geslaagd ontwerp het gevolg is van consistent tegemoet komen aan de nieuwe aanpak bij vormgeving van de publieke ruimte (cfr de Vlaamse Stichting Verkeerskunde), waar mobiliteits -en structuurplannen concrete aanwijzingen kunnen geven voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundig en verkeersplanologisch concept dat een interne en externe samenhang vertoont. Gezien het huidige beleid dient gestreefd naar een maximale afkoppeling van de verharde oppervlaktes. Bij heraanleg van wegenis wordt systematisch een semi-gescheiden stelsel voorgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige uitbreiding van dit semi-gescheiden stelsel op- en afwaards. In een opstartvergadering met de gemeente wordt de opdracht omschreven en komen eventuele andere aandachtspunten aan bod. In eerste instantie zal een opmetingsplan opgemaakt wordt op basis van topografische gegevens waarbij – gezien de omschrijving van de opdracht – de noodzakelijke aandacht zal besteed worden aan de opmeting van de rioleringen. Tijdens deze opmetingen zal reeds een eerste visuele controle plaatsvinden van de inspectieputten waarbij de vastgestelde gebreken zullen genoteerd worden.

Visie Water

De beheersing van de waterimpact is van alle tijden en vormt nog steeds een actuele peiler in onze maatschappij. Onze afdeling hydraulica beschikt over een ruime ervaring in diverse hydraulische studies, in opdracht van verschillende opdrachtgevers: Aquafin, gemeenten, intercommunales en bedrijven. Deze ervaring omvat een diversiteit aan studies: modelleringsstudies van kleine tot grote rioolstelsels van volledige zuiveringsgebieden, dimensionering van specifieke rioleringsprojecten, oplossen van problemen inzake wateroverlast, waterhuishoudingsadvies, studie private riolering van bedrijven. Met behulp van verschillende rekentools worden de nodige inzichten in de problematiek van de waterhuishouding verworven. Computersimulaties zorgen voor een snelle en doelgerichte voorstelling van de invloed van geplande ingrepen op het hydraulisch gedrag van het watersysteem. De expertise omvat verschillende fases. Inventarisatie: de bestaande waterafvoersystemen worden verwerkt in een digitale databank op basis van topografische meetgegevens en/of kaartmateriaal. De identificatie van de gekende knelpunten (oorzaken en oplossingen) vormt een cruciaal onderdeel van deze fase. Modellering: met behulp van de rekentools wordt aan de hand van de geïnventariseerde en geëvalueerde gegevens een hydraulisch model opgemaakt. Dit model vormt de basis om de impact van geplande projecten of ingrepen ter oplossing van de gekende knelpunten te toetsen d.m.v. computersimulaties. De grondige evaluatie van de resultaten door onze experts leidt uiteindelijk tot de dimensionering van een rioleringsproject of tot de uitwerking van het advies.